BOZP při používání výrobků Flexibuild

Hlavní stránka -  Materiál -  BOZP při používání výrobků Flexibuild

I. Bezpečnost výrobků Flexibuild

Veškeré výrobky Flexibuild jsou vyráběny na základě daných parametrů pro vlastnosti výrobků, definovaných následnými dokumenty:

 • Stavebně technické osvědčení č. 227 – STO – 08 – 0169 Flexibuild deska, vydáno Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 12.5. 2008
 • Stavebně technické osvědčení č. 227 – STO – 08 – 0170 Flexibuild izolace, vydáno Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 12.5. 2008
 • Stavebně technické osvědčení č. 227 – STO – 08 – 0117 Flexibuild sendvič, vydáno Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 12.5. 2008

Dodržení požadovaných parametrů je doloženo následujícími dokumenty:

 • Certifikát výrobku č. 227 /C5/2008/0169 Flexibuild deska, vydáno Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 19.5. 2008
 • Certifikát výrobku č. 227 /C5/2008/0170 Flexibuild izolace, vydáno Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 19.5. 2008
 • Certifikát výrobku č. 227 /C5/2008/0171 Flexibuild sendvič, vydáno Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 19.5. 2008
 • Prohlášení o shodě Deska Flexibuild, vydáno Flexibuild s.r.o. 26.5.2008
 • Prohlášení o shodě Izolace Flexibuild, vydáno Flexibuild s.r.o. 26.5.2008
 • Prohlášení o shodě Sendvič Flexibuild, vydáno Flexibuild s.r.o. 26.5.2008

Technické parametry výrobků, jejich značení a podmínky pro balení, dopravu a skladování jsou uvedeny v následujících dokumentech:

 • Technický list Deska Flexibuild č. TL01/2009, vydáno Flexibuild s.r.o. 4.9.2009
 • Technický list Sendvič Flexibuild č. TL02/2009, vydáno Flexibuild s.r.o. 4.9.2009
 • Technický list Izolace Flexibuild č. TL03/2009, vydáno Flexibuild s.r.o. 4.9.2009

  Tyto dokumenty plně definují podmínky pro výrobky, prokazují jejích naplnění a jsou dostatečné pro prokázání bezpečnosti výrobků Flexibuild pro použití ve výstavbě v České Republice.

II. Bezpečnost práce při použití výrobků Flexibuild při výstavbě

Způsob použití výrobků Flexibuild při výstavbě je plně popsán v Montážním manuálu, který je v elektronické verzi k dispozici na webových stránkách společnosti www. flexibuild.cz. V případě požadavku zákazníka mu bude manuál poskytnut v elektronické verzi na CD nebo v tištěné podobě.

Manuál plně popisuje správný způsob použití výrobků Flexibuild pro jednotlivé části konstrukcí při výstavbě, způsob manipulace, dělení, spojování, doporučené pracovní nástroje, nakládání s odpady apod.

Pro bezpečné využití výrobků Flexibuild při výstavbě dále doporučujeme plnění následujících podmínek:

 • Používat výrobky Flexibuild jen pro účely definované dokumenty uvedenými v kapitole I. Bezpečnost výrobků
 • Respektovat vlastnosti výrobků stanovené v technických listech výrobků
 • Při použití výrobků posupovat pouze dle montážních postupů uvedených v Montážním manuálu
 • Při práci s výrobky používat následující ochranné pomůcky – pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle (při dělení výrobků), respirátor (při dělení výrobků)
 • Při práci s ostatními výrobky používanými při výstavbě dodržovat podmínky použití těchto výrobků tak, jak jsou určený výrobci
 • Při použití nářadí a nástrojů používat tyto dle návodů na použití tak, jak jsou určeny výrobci
 • Při práci na staveništi dodržovat obecné podmínky bezpečnosti práce danými zejména
  • zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
  • zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
  • zákonem č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP
  • nařízením vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na BOZP při práci na staveništích
  • nařízení vlády č.362/2006 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Dodržení výše uvedených montážních postupů a doporučení je dostatečné pro bezpečné používání výrobků Flexibuild při výstavbě.

V Brně dne 4.1. 2010