Obchodní podmínky - prodej výrobků

Hlavní stránka -  Materiál -  Obchodní podmínky - prodej výrobků

Obchodní podmínky Flexibuild s.r.o.

1. Základní fakturační údaje
Dodavatel
Flexibuild s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 55215 vedenou u rejstříkového soudu v Brně.
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 27732037
DIČ: CZ27732037
(dále jen )
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
KB 35 89 37 05 02 57 / 0100 (IBAN CZ88010000003­58937050257)

2. Kontakty
Kontaktní osoby a údaje naleznete .

3. Objednávka zboží
Zboží musí být vždy objednáno písemně. Objednávka může být dodavateli doručena poštou, faxem nebo e-mailem.
Náležitosti objednávky:
• označení odběratele včetně kontaktů a zodpovědné osoby
• specifikace zboží (popis včetně požadovaných rozměrů)
• množství
• požadovaná dodací lhůta
• termín a místo dodání.
Dodavatel potvrdí přijetí objednávky poštou, faxem nebo e-mailem.
Objednávky zasílejte:
fax: + 420 545 129 468
e-mail:
adresa: Flexibuild s.r.o., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

3.1 Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Dodací lhůty
U standardního sortimentu Flexibuild Deska 1 cm a 1,5 cm je dodací lhůta stanovena do 10 pracovních dnů.
U sortimentu Flexibuild sandwich, Flexibuild izolace a dalších nestandardních výrobků bude dodací lhůta stanovena dohodou individuálně.

5. Způsob dopravy
Cena dopravy není zahrnuta v ceně výrobků – dodací podmínky ex-works. Zákazník přebírá zboží v provozovně dodavatele v Hrušovanech u Brna. Na žádost a náklady odběratele zajistí dodavatel smluvní dopravu.

6. Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození nebo zjevné vady kvality výrobku, je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit dodavateli. Souhlas s kvalitou a množstvím odebraného zboží potvrzuje odběratel svým podpisem na dodacím listu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7. Cena zboží a platební podmínky
Cena zboží je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem a je uvedena v kupní smlouvě. Základní ceník je k nahlédnutí na . Odběratel má následující možnosti úhrady kupní ceny – hotově při převzetí zboží, bankovním převodem před převzetím zboží na základě zálohové faktury od dodavatele.
Zásilka se zbožím neobsahuje daňový doklad, ten je odběrateli zaslán po potvrzení dodacího listu. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

8. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba zboží je 12 měsíců. Jako záruční list výrobku slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo v případě nedodržení pokynů pro skladování zboží uvedených v technickém listu zboží. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

9. Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným skladováním a používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

9.1 Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.