Doporučení budoucím stavebníkům

Hlavní stránka -  Výstavba domů -  Doporučení budoucím stavebníkům

Jak postupovat při výběru zhotovitele stavby ze systému Flexibuild (stavební firmy)?

1. Obraťte se na nás o doporučení ověřeného proškoleného partnera – zhotovitele v okolí Vámi zamýšlené stavby.

2. Vybíráte-li si zhotovitele sami, zjistěte si o něm veškeré dostupné informace z tisku, z webu, od známých (kdo jsou statutární zástupci, jakou má firma strukturu, počet zaměstnanců, jakou má firma v místě svého působiště pověst).

3. Chtějte po oslovené firmě reference o jejích provedených zakázkách. Každá solidní stavební firma si své dobré jméno pečlivě buduje a podávat reference o svých provedených akcích je pro ní samo-zřejmé a normální. Nezřídka se stává, že reference nabízí firma svým budoucím klientům na samém počátku jednání o stavbě. Pokud se firma bude zdráhat a vykrucovat je to prvotní signál, že s ní není něco v pořádku. Neváhejte se zajet poptat majitelů zrealizovaných staveb na to, jak jsou s domem spokojení, jak se jim v něm žije a jak jsou spokojení s kvalitou odvedené práce.

4. Dalším indikátorem solidnosti stavební firmy je způsob zpracování nabídkové ceny – rozpočtu vaší stavby. Chtějte podrobný rozpis a vysvětlení toho co je zahrnuto v ceně díla. Nebojte se zeptat – nemůžete rozumět všemu! Solidní přístup firmy vycítíte ihned, nesolidní jednání a vytáčky opět indikují možné budoucí problémy. V otázkách vybavení stavby náročnými technologiemi si zjistěte co nejvíc informací nejen od projektantů, od výrobce, ale třeba i od odborných firem provádějících záruční a pozáruční servisy – názory lidí z praxe se vždy hodí…

5. Při uzavírání smlouvy o dílo dbejte na to, aby smlouva nebyla jednostranně výhodná pro zhotovitele díla. Solidní forma by se neměla bránit zapůjčit smlouvu zákazníkovi k prostudování a případnému doplnění jeho požadavků. Smlouva musí obsahovat celkovou sjednanou cenu za dílo s podrobným rozpisem dodávek materiálu a prací (tedy co je předmětem a obsahem smlouvy), ustanovení o právech a povinnostech obou účastníků smlouvy, o platebních podmínkách, ustanovení o předání díla, o smluvních pokutách a o záruce za dílo. V přílohách by neměly chybět harmonogram výstavby, rozpočet stavby popř. výkaz výměr.

6. Zvažte možnost najmout si profesionální stavební dozor, který bude dozorovat průběh celé stavby a kontrolovat správnost technologických postupů prací (takzvaný „dozor investora“). Seznamy autorizovaných odborníků jsou na stránkách nebo Vám poradí na příslušných stavebních úřadech.

Pokud máte stavební povolení a zahajujete stavbu vězte, že:

podle Vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. je povinen zhotovitel vést Stavební deník, který je důležitým právním dokumentem. Stavební deník vede zhotovitel průběžně po celou dobu stavby, musí být vždy k dispozici na stavbě a obsahuje :

• zápisy důležitých okolností týkající se stavby od zahájení stavby až po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního rozhodnutí

• záznamy o odchylkách od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem

• záznamy odchylek od podmínek stanovených stavebním povolením
• údaje nutné k posouzení stavebních prací stavebním úřadem

Náležitostmi stavebního deníku jsou:

• identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace (název stavby, úsek, obec, místo, kraj)

• zúčastněné strany (investor, technický (stavební) dozor investora, generální dodavatel, dodavatel stavební části, dodavatel technologické části, poddodavatel, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, generální projektant, odpovědný projektant a autorský dozor. Výše uvedené osoby jsou oprávněny provádět zápisy do tohoto deníku.

Pravidelně denně se vedou tyto záznamy :

1. jména a příjmení osob pracujících na staveništi

2. klimatické podmínky (počasí, teploty,…) na staveništi a jeho stav

3. popis a množství provedených prací a montáží a jejich řasový průběh

4. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování

5. nasazení mechanizačních prostředků

Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech :

1. předání a převzetí staveniště

2. zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek

3. nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů

4. seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami BOZP, požární ochranou, ochranou životního prostředí

5. údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

6. provádění a výsledky kontrol všech druhů

7. souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení, apod.)

8. odůvodnění a schvalování změn materiálů, technologického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace

9. skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídané vlivy, výskyt překážek na staveništi, mimořádné klimatické vlivy, apod.)

10. dílčí přejímky ukončených prací

11. provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky, apod.)

12. škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření

13. předání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí

14. odstranění vad a nedodělků

15. výsledky kontrolních podmínek stavby (dle Stavebního zákona)

Každému stavebníkovi lze doporučit pro jeho vlastní dobro důsledně vyžadovat vedení, nahlížení a zapisování do tohoto deníku všemi zúčastněnými stranami (viz.výše).